Pojištění odpovědnostiPojištění odpovědnosti vás ochrání při škodě, kterou způsobíte ve svém zaměstnání, povolání nebo v běžném občanském životě. Pojištění odpovědnosti za škody slouží ke krytí škod, které vznikly třetí osobě činností pojištěného. Může být sjednáváno samostatně nebo formou připojištění například k pojištění domácnosti.

Česká spořitelna Servis 24 je nejznámější internetbanking v České republice. Mojebanka je internetbanking Komerční banky.

Jaké jsou druhy pojištění odpovědnosti?

V zásadě jsou dva druhy pojištění odpovědnosti – pojištění odpovědnosti za škody v běžném občanském životě a pojištění odpovědnosti za škody při výkonu povolání. Vedle nich stojí povinně smluvní pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla – povinné ručení.

Servis24 přihlášení na účet vám zajistí přístup k vaším penězům.

Co lze pojistit v rámci pojištění odpovědnosti občanů?

Toto pojištění vám poskytne ochranu pro případ, kdy způsobíte jinému subjektu škodu za kterou odpovídáte a kterou jste povinni nahradit. Takováto škoda může být způsobena na majetku, zdraví či životě, např. při neúmyslném poškození nebo rozbití zboží v obchodě, při vyplavení sousedního bytu, při vzniku úrazu na chodníku před domem, kde jste povinni zabezpečovat jeho úklid apod. V rámci jedné smlouvy o pojištění odpovědnosti vyplývající z běžného občanského života (občanská odpovědnost) bývají pojištěny všechny osoby žijící s pojištěným v jedné domácnosti, nejčastěji manžel/manželka a děti. 

Jaké škody pojištění odpovědnosti občanů kryje?

Pojišťovny mají zpravidla tři různé pojistné limity – pro škody na zdraví, pro škody na majetku a pro škody finanční. Ochrana je poskytována tak, že pojišťovna za vás poškozenému subjektu náhradu škody uhradí.

Portál Justice.cz poskytuje právní služby v oblasti elektronického a internetového soudnictví.

Co lze pojistit v rámci pojištění odpovědnosti při výkonu povolání?

Každý zaměstnanec ručí za škody způsobené neúmyslně při výkonu povolání do výše 4,5 násobku mzdy. Škody do této výše lze navíc pojistit v rámci pojištění odpovědnosti při výkonu povolání. Pojištění se vztahuje vždy ke konkrétnímu zaměstnavateli. Při změně zaměstnavatele je někdy třeba upravit smlouvu, což pojišťovny nabízejí bezplatně.

Hlavní výhody

 • pojistná ochrana v případě způsobené škody
 • zpravidla evropská platnost
 • nízká cena

Nevýhody

 • velmi pestrá paleta výluk
 • u některých typů pojištění spoluúčast

Kdo prodává

 1. Allianz pojišťovna
 2. Česká podnikatelská pojišťovna
 3. Česká pojišťovna
 4. ČSOB Pojišťovna
 5. Generali Pojišťovna
 6. HALALI, všeobecná pojišťovna
 7. Hasičská vzájemná pojišťovna
 8. CHARTIS EUROPE
 9. MAXIMA pojišťovna
 10. Kooperativa pojišťovna
 11. Slavia pojišťovna
 12. Triglav pojišťovna
 13. UNIQA pojišťovna

Pojištění občanské odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti občanů za škodu nabízí ochranu pro každého. Pomůže vám v případě oprávněných nároků na náhradu škody ze strany třetích osob, pokud svojí činností způsobíte škodu, za kterou podle zákona odpovídáte. Pojištěním se dále chráníte před nároky na náhradu škody v případě, že na vás budou neoprávněně vzneseny.

Co je možno pojistit?

Pojištění podle volby může zahrnovat pojištění odpovědnosti:

 • Občana za škodu v běžném občanském životě
 • Vlastníka, držitele nebo nájemce nemovitosti
 • Vlastníka budovy/díla ve stavbě
 • Vlastníka budovy/díla v demolici
 • Vlastníka/opatrovatele zvířete – psa, koně hospodářských zvířat

Proti jakým nebezpečím se můžete pojistit?

 • Pojišťovna uhradí případné škody vzniklé jinému na životě nebo zdraví
 • Škody vzniklé poškozením či zničením věci a finanční škodu, za kterou pojištěný odpovídá
 • Pojištěný má také nárok na náhradu některých nákladů případného trestního či občanského soudního řízení

Pojištění odpovědnosti za škody

Zaměstnavatelé začali důsledněji než dříve uplatňovat vůči svým zaměstnancům nároky na náhradu škod, které jim jejich zaměstnanci způsobili – proto je pojištění odpovědnosti stále žádanější. Pojišťovna plní v případě nedbalostních škod, za které zaměstnanec skutečně zodpovídá.

Pojištění odpovědnosti dělíme na tři základní typy:

 • Pojištění odpovědnosti za škodu občana
 • Pojištění za škodu způsobenou při výkonu povolání
 • Povinné ručení

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu povolání se vztahuje obecně na škody způsobené při plnění úkolů v pracovněprávním nebo služebním vztahu, za které odpovídá zaměstnanec podle ustanovení zákoníku práce. Další pojistnou ochranou jsou škody pojištěného na movitých věcech svěřených nebo užívaných k výkonu práce, s výjimkou škod způsobených zanedbáním předepsané obsluhy a údržby. Toto pojištění plní další významnou funkci právní ochrany proti neoprávněným nebo nepřiměřeným požadavkům na náhradu škody uplatňovaným zaměstnavatelem proti pojištěnému – zaměstnanci.

Obecné výluky

Obecně jsou vyloučeny škody způsobená úmyslně, škody na životním prostředí, škody přímo nebo nepřímo způsobené v důsledku válečných událostí, vzpoury nebo stávky apod. Pokud pojištěný má svěřený automobil k výkonu své práce, pojištění se nevztahuje na škody vzniklé po požití alkoholických nebo omamných látek. Pojišťovna nepřebírá zodpovědnost při vyrobení zmetku nebo vadnou manuální prací při montážích, opravách aj. Další důležitou vlastností tohoto pojištění je, že se vztahuje na zaměstnavatele, kteří mají sídlo na území České republiky.

Výše plnění

Ze zákoníku práce vyplývá, že zaměstnavatel má právo vymáhat po zaměstnanci náhradu škody maximálně do výše 4,5 násobku jeho hrubé mzdy. Proto pojišťovny stanovují limity plnění ve svých smlouvách. Na pojistné smlouvě je také uveden zaměstnavatel, a pokud pojištěný změní zaměstnavatele, měl by změnit i pojistnou smlouvu. Tento úkon je bezplatný.


Reklama:


Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!